Vad gör Talita?

Talita erbjuder stöd och hjälp till kvinnor som utnyttjats i sexhandeln. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande, både i Sverige och utomlands. Vårt förebyggande arbete syftar till att motverka att unga tjejer hamnar i prostitution och pornografi. Vårt uppsökande arbete handlar om att söka upp kvinnor på de arenor där prostitution pågår och erbjuda stöd. Vårt rehabiliterande arbete gör det möjligt för kvinnor att lämna sexhandeln och bli fullt ut integrerade i samhället.

I Sverige driver Talita två skyddade boenden med rehabilitering i Stockholm (Villa Talita och Lilla Talita). Vi har plats för sex kvinnor i taget - fyra som ingår i Talitas långsiktiga program och två som slussats akut av polis, socialtjänst eller regionskoordinator för kortare tid. Dagtid finns stödjande personal och under de första dygnen finns även, vid behov, kvälls- och nattpersonal på plats. Vi har även utslussningslägenheter med plats för totalt fyra kvinnor i taget. Talita har en jourtelefon som de boende kan ringa till dygnet runt. Läs nedan hur vi arbetar långsiktigt.


Rehabiliterande

Långsiktigt

De kvinnor i Talitas målgrupp som vill ha långsiktig hjälp överlåter sig till ett ettårigt rehabiliteringsprogram. Programmet, som har utvärderats av Malmö universitet med goda resultat, bygger på en metod (Talitametoden) som vi utformat utifrån den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. En majoritet av alla kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Talita-metoden innefattar skyddat boende, trauma- eller samtalsterapi, undervisning, framtidsplanering och praktik samt utslussning och integrering i samhället.Tack vare våra utslussningslägenheter kan vi vid behov förlänga stödet till kvinnan med ytterligare ett år, vilket ger oss ännu lite mer tid att undersöka möjligheterna för framtiden.

Akut

Om polis, socialtjänst eller regionskoordinator vill slussa en kvinna till oss kan de nå oss på vår jourtelefon dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi tar emot i våra skyddade boenden i Stockholm och kvinnan får ett eget rum där hon kan landa och känna sig trygg. Ofta deltar sedan kvinnan i förundersökning och senare eventuellt i rättegång. Vi erbjuder helpension (boende, mat, hygienartiklar, kläder) samt stöttar på alla sätt vi kan genom stödsamtal (ev. med hjälp av tolk), sällskap till polisförhör osv. Alla kvinnor som kommer till oss får frågan om de vill stanna och ingå i vårt ettåriga program. De flesta som kommer, slussade på ovan nämnda sätt, vill emellertid återvända hem så fort som möjligt. Vi hjälper dem då långsiktigt i hemlandet, bland annat genom att hjälpa dem ansöka om att få ingå i Jämställdhetsmyndighetens och Internationella Migrationsorganisationens (IOMs) återvändandeprogram.

Uppsökande

Jasmina, som tidigare genomgått Talitas program och som numera arbetar med oss, leder vårt uppsökande arbete riktat till kvinnor i prostitution i gatumiljö. En kväll i veckan är hon ute med en volontär och samtalar, motiverar och bygger relationer med kvinnor. De har även en jourtelefon som kvinnorna kan kontakta dem på under veckan som följer. Målet är att nå ut med information om den långsiktiga hjälp Talita kan erbjuda samt fånga upp minderåriga som är i (eller riskerar att hamna i) prostitution och stötta dem i kontakt med myndigheter. Vårt uppsökande team har även samarbete med hotell som, om de upptäcker att det pågår prostitution hos dem, kan nå teamet och be dem tala med kvinnorna och erbjuda hjälp.

Förebyggande


Barn som erbjuds ersättning för sexuella handlingar på nätet blir allt fler. Prostitutionen sjunker i åldrarna och idag finns sexualiserat våld i form av pornografi bara en knapptryckning bort för unga. Detta är ett stort samhällsproblem. Kriminalinspektör Simon Häggström säger bland annat: ”De senaste åren har vi sett en stor ökning av barn och ungdomar som säljer sex runtom i Sverige. Vägen in i prostitution har många gånger börjat med att förövare lockar med pengar och presenter i utbyte mot lättklädda bilder och filmer.” Det övergripande målet med vårt förebyggande arbete är att motverka att unga tjejer hamnar i sexhandeln.

Utbildning och påverkan

Talita föreläser för barn och ungdomar i skolor och för professionella inom olika myndigheter och organisationer. Vi bedriver även opinions- och påverkansarbete i syfte att förändra lagstiftning och få politiker att ta sitt ansvar, inte minst när det gäller att erbjuda skydd och stöd för unga tjejer som utnyttjas, eller riskerar att utnyttjas, i sexhandeln.

Reality Check

Talita Reality Check började som ett arvsfondsfinansierat projekt med syfte att öka ungdomars kunskap om porrens skadeverkningar. Idag är det en del av Talitas förebyggande arbete och består av olika former av undervisningsmaterial och praktiska verktyg som främjar porrkritiska samtal i skolan och andra verksamheter som jobbar med barn och unga. Materialet utgår ifrån fakta och myter om pornografi.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplattform www.reality-check.nu,
Reality Check på facebook och @realitycheck.nu
på instagram eller kontakta oss på: info@reality-check.nu

Forskning

En del av Talitas förebyggande arbete består av forskning. Genom forskning har vi som mål att öka kunskapen kring olika frågor som rör Talitas arbete samt förbättra och kvalitetssäkra Talitas olika insatser.

Breaking free - Improving support services for Romanian women and girls exploited in prostitution or sex trafficking
2017 gjorde Talita en kartläggning, Breaking free, av befintliga stödinsatser i Rumänien riktade till kvinnor i Talitas målgrupp. Anledningen till kartläggningen var att många av dem vi möter har sitt ursprung i Rumänien. Det är inte sällan så att dessa kvinnor behöver återvända hem då de har barn eller sjuka föräldrar i hemlandet som de vill ta hand om. Talita ville därför undersöka behovet av att starta en verksamhet på plats i Rumänien, för att kunna säkerställa att kvinnorna fick tillgång till det stöd de annars skulle få i Sverige (via Talitas skyddade boenden). Rapporten resulterade i ett samarbete med en befintlig lokal organisation, Associatia F.R.E.E., där kvinnor i Talitas målgrupp kan genomgå Talitas långsiktiga program i Rumänien.

Syns man inte finns man inte - en inblick i den svenska porrindustrin
Genom åren har Talita som organisation sett en koppling mellan pornografi, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Ett flertal av våra klienter har hamnat i sexhandeln först via pornografi; andra har filmats i samband med sexköp för pornografiskt syfte; ytterligare andra har utsatts för människohandel och utnyttjats i porrindustrin. Ändå vet vi inte så mycket om porrindustrin här i Sverige eller om den över huvud tager existerar? Om så är fallet, vilka är då porrproducenterna och hur rekryterar de kvinnor? Dessa kunskapsluckor ledde till att vi genomförde den första undersökningen av den svenska porrindustrin som någonsin gjorts.

Studien visar tydligt att porrindustrin i allra högsta grad existerar här i Sverige och att den kapitaliserar på att exploatera unga utsatta tjejer. Detta är en brutal form av sexhandel, som kan jämställas med prostitution, men som regeringen inte gör någonting för att bekämpa.

Ett par traditionella porrproducenter granskades, men framförallt avslöjades ett flertal porrforum på nätet där bilder och filmer köps och säljs. En av porrsidorna är Scandalbeauties som ägs av Amigo Media AB. År 2017 omsatte företaget drygt 19 miljoner kronor och gjorde en vinst på drygt 4,6 miljoner. Webbsidan påstår sig ha 1000 privata så kallade sex-bloggare och 2.8 miljoner unika besökare från 176 olika länder. Porrproducenterna rekryterar aktivt unga kvinnor via olika sociala medier och lockar in dem i porrindustrin med löften om rikedom och berömmelse. De använder också termer som återfinns inom populärkulturen, såsom ”bloggar” och ”modelljobb”, som syftar till att dölja vilken sorts innehåll som egentligen produceras.

Studien innehåller även djupintervjuer med kvinnor som har erfarenhet av porrindustrin i Sverige. Resultaten är mycket oroväckande. I linje med internationell forskning visar studien att kvinnorna har liknande bakgrund och erfarenheter som de kvinnor som utnyttjas i prostitution. De är ofta unga, ekonomiskt sårbara och har tidigare varit utsatta för sexualiserat våld. Psykisk ohälsa och en negativ självbild är också vanligt förekommande. Studien visar även på en tydlig koppling mellan pornografi, stripp och prostitution, där flera av kvinnorna hade erfarenheter av andra delar av sexindustrin. Kvinnorna uppgav att det största hindret för att lämna porrindustrin var det faktum att bilderna och filmerna finns kvar för alltid på nätet. De berättade om rädslan för att någon - chefer, familj, grannar, vänner - när som helst kunde påträffa dessa bilder och filmer.

I studien lyfter Talita flera rekommendationer. Vi menar att stödinsatser för att kunna lämna porrindustrin, samt förebyggande insatser för att motverka att unga kvinnor rekryteras in i denna cyniska industri, är helt nödvändiga. Vi kräver dessutom att Sveriges regering går till botten med pornografins skadeverkningar och via en statlig utredning granskar svensk porrindustri. Därefter måste konkreta politiska åtgärder läggas fram för att stoppa den pågående sexhandeln.

Länk till rapporten på svenska:
Syns man inte finns man inte

Link to the report in english: Out of sight