Vilka är vi?

Talita är en ideell organisation som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande. Vårt ettåriga rehabiliteringsprogram bygger på en metod som vi utformat utifrån den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. Nästintill samtliga kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Talita har ett mycket bra samarbete med polis och socialtjänst. De slussar ofta kvinnor till oss i samband med att de gör tillslag mot hallickar och sexköpare.

Talitas stadgar

Vision & uppdrag

VISION

Talita betyder "liten flicka" och är hämtat från en berättelse i Bibeln där Jesus står vid en flickas dödsbädd och säger ”lilla flicka, jag säger dig, stå upp” (talita koum) och flickan reser sig upp. Vår vision är att de kvinnor och flickor vi möter ska få resa sig upp till ett nytt liv.

Talitas motto är att se hela kvinnan, hjälpa henne hela vägen, oavsett var i världen hon blivit utsatt och oavsett om någon betalar för platsen hos oss eller inte.

UPPDRAG

- Människohandel är en nutida form av slaveri.
- Prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor/barn.
- Pornografi är dokumenterad prostitution.

Talitas uppdrag är att bekämpa sexhandeln i alla dess former genom att arbeta förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

Värdegrund

När vi, som grundat Talita, startade verksamheten 2004 var det för att vi såg en utsatt grupp - kvinnor i prostitution - som samhället inte gjorde tillräckligt för att hjälpa. Eftersom vi själva är troende kristna var det naturligt för oss att låta organisationen vila på kristen grund. Alla som vänder sig till oss har rätt att veta, att vårt helhetstänkande innebär att vi tror att människor inte bara har grundläggande behov av fysisk, materiell, psykologisk, social och intellektuell natur, utan även av andlig/existensiell natur.

Inte minst de utländska kvinnorna som kommer till oss uttrycker att det betyder mycket för dem att vi har förståelse för deras världsbild och kan möta deras existensiella frågor. En överväldigande majoritet av dem kommer nämligen från samhällen och kulturer där tron på Guds existens är central.

Med kristen grund menar vi:
•Att varje människa är värd att älskas och bemötas med intresse, respekt, hänsyn och utan fördomar.
•Att varje människa har en fri vilja som måste värnas, lyssnas in och respekteras.
•Att varje människa är skapad med ett unikt syfte.

Vår värdegrund handlar om att sträcka sig ut till de medmänniskor som behöver det mest. Vi tror att det största problemet i världen idag är att vi människor älskar för lite och dömer för mycket. Enligt vår övertygelse är Guds kärlek ovillkorlig och vi försöker kommunicera den kärleken genom allt vi gör. Att skuldbelägga eller fördöma individer går helt och hållet emot våra värderingar. Därför är det fullständigt självklart för oss att varje människa äger rätten att definiera sin egen sexualitet och identitet. Likaså att varje kvinna har rätt att besluta om hon vill göra abort eller inte.

Talita erbjuder rehabilitering för kvinnor som utnyttjats i sexhandeln. Vår metod innehåller inga religiösa inslag. Däremot erbjuder vi, förutom rehabiliteringsprogrammet, även frivilliga träffar med diskussioner och bibelstudier.

Talita är inte knuten till någon kyrka och vi har en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Vi välkomnar alla som faller inom vår målgrupp, oavsett etnisk bakgrund, samhällsställning, religion, sexuell läggning eller politiska åsikter. Vår längtan är att skapa en trygg plats dit utsatta personer känner sig välkomna och där nytt hopp kan födas.

Medarbetare

Josephine

Grundare, traumaterapeut och jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och med erfarenhet av arbete mot barnsexhandel.

Anna

Grundare, traumaterapeut och legitimerad apotekare med erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete och utbildningsverksamhet.

Ingela

Ansvarig för boendet Villa Talita. Tidigare lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med särskilt fokus på barn och familjer i utsatta situationer.

Meghan

Ledare forskning och förebyggande arbete. Initiativtagare till och projektledare för Reality Check.

Sofia

Administratör på Talitas kontor. Har tidigare erfarenhet av klientarbete inom organisationen samt liknande arbete med målgruppen i Rumänien. Talar flytande rumänska.

Samuel

Visuell kommunikatör och webbansvarig. Praktisk allt-i-allo i våra boenden.

Andrea

Ansvarig för uppföljning av utslussade klienter. Tidigare erfarenhet av uppsökande arbete bland målgruppen samt utbildad inom samhällsvetenskap och psykologi.

Elisabeth

Ansvarig för planering med klienter i Talitas program. Jurist med expertkunskap inom GDPR. Vidareutbildar sig inom psykologi.

Jasmina

Ansvarig för boendet Lilla Talita. Leder även Talitas uppsökande verksamhet. Har egen erfarenhet av prostitution och har genomgått Talitas program. (Jasmina är ett fingerat namn)