Vårt arbete

Talita är en ideell organisation som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv.

Vårt förebyggande arbete syftar till att motverka att unga tjejer hamnar i prostitution och pornografi. Vårt uppsökande arbete handlar om att söka upp personer på de arenor där prostitution pågår och erbjuda stöd. Vårt rehabiliterande arbete gör det möjligt för kvinnor att lämna sexhandeln och bli fullt ut integrerade i samhället. I Sverige driver Talita två skyddade boenden med rehabilitering i Stockholm (Villa Talita och Lilla Talita) samt en mottagning.

Vårt huvudfokus ligger på det rehabiliterande arbetet och vår ambition är alltid att försöka ta ett helhetsgrepp kring kvinnans situation. Ofta kallas den typen av program för "exit-program", men vi har valt att kalla det för rehabilitering, eftersom "exit" (alltså utträdet ur prostitution) bara är en del av processen. En lika viktig del är inträdet i ett nytt liv, det vill säga integreringen i samhället.

Vårt ettåriga rehabiliteringsprogram bygger på en metod som vi utformat utifrån den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. Nästintill samtliga kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott.

Även män och transpersoner utnyttjas i sexhandeln, men tyvärr pratas det alldeles för lite om det. I dagsläget har vi inget boende för dem, men på vår mottagning i Stockholm erbjuder vi olika typer av stödinsatser.

Med hjälp av en IT-expert från Storbritannien, har vi tagit fram ett unikt verktyg som vi kallar CRI (Client Rehabilitation Information). Varje månad under hela det år kvinnan bor hos oss, utvärderar vi, tillsammans med kvinnan, hennes mående och upplevelse av programmet med hjälp av verktyget. Den data vi samlar in hjälper oss att utvärdera och förbättra stödet till den specifika kvinnan, men den gör det också möjligt för oss att utveckla och förbättra metoden i sin helhet. 

Talita har ett mycket bra samarbete med polis och socialtjänst. De slussar ofta kvinnor till oss i samband med att de gör tillslag mot hallickar och sexköpare.

Vi har plats för sex kvinnor i taget - fyra som ingår i Talitas långsiktiga program och två som slussats akut av polis, socialtjänst eller regionskoordinator för kortare tid. Dagtid finns stödjande personal och under de första dygnen finns även, vid behov, kvälls- och nattpersonal på plats. Vi har även utslussningslägenheter med plats för totalt fyra kvinnor i taget. Talita har en jourtelefon som de boende kan ringa till dygnet runt.

Rehabiliterande

Långsiktigt

De kvinnor i Talitas målgrupp som vill ha långsiktig hjälp överlåter sig till ett ettårigt rehabiliteringsprogram. Programmet, som har utvärderats av Malmö universitet med goda resultat, bygger på en metod (Talitametoden) som vi utformat utifrån den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar.

En majoritet av alla kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Talita-metoden innefattar skyddat boende, trauma- eller samtalsterapi, undervisning, framtidsplanering och praktik samt utslussning och integrering i samhället.Tack vare våra utslussningslägenheter kan vi vid behov förlänga stödet till kvinnan med ytterligare ett år, vilket ger oss ännu lite mer tid att undersöka möjligheterna för framtiden.

På vår mottagning i Stockholm erbjuder vi olika typer av stödinsatser även för män och transpersoner.

Akut

Om polis, socialtjänst eller regionskoordinator vill slussa en kvinna till oss kan de nå oss på vår jourtelefon dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi tar emot i våra skyddade boenden i Stockholm och kvinnan får ett eget rum där hon kan landa och känna sig trygg. Ofta deltar sedan kvinnan i förundersökning och senare eventuellt i rättegång.

Vi erbjuder helpension (boende, mat, hygienartiklar och kläder) samt stöttar på alla sätt vi kan genom stödsamtal (ev. med hjälp av tolk). Vi följer även med till myndigheter och vid polisförhör. Alla kvinnor som kommer till oss får frågan om de vill stanna och ingå i vårt ettåriga program. De flesta som kommer, slussade på ovan nämnda sätt, vill emellertid återvända hem så fort som möjligt.

Vi hjälper dem då långsiktigt i hemlandet, bland annat genom att hjälpa dem ansöka om att få ingå i Jämställdhetsmyndighetens och Internationella Migrationsorganisationens (IOMs) återvändandeprogram.

En illustration på temat uppsökande

Uppsökande

Izabella, som tidigare genomgått Talitas program och som numera arbetar med oss, leder vårt uppsökande arbete riktat till kvinnor i prostitution i gatumiljö. En kväll i veckan är hon ute med en volontär och samtalar, motiverar och bygger relationer med kvinnor. De har även en jourtelefon som kvinnorna kan kontakta dem på under veckan som följer.

Målet är att nå ut med information om den långsiktiga hjälp Talita kan erbjuda samt fånga upp minderåriga som är i (eller riskerar att hamna i) prostitution och stötta dem i kontakt med myndigheter. Vårt uppsökande team har även samarbete med hotell som, om de upptäcker att det pågår prostitution hos dem, kan nå teamet och be dem tala med kvinnorna och erbjuda hjälp.

Om vårt uppsökande team kommer i kontakt med någon som av olika anledningar inte kan eller behöver flytta in och ingå i hela rehabiliterings-programmet, erbjuder vi hen stödjande insatser på vår mottagning.

Förebyggande

Barn som erbjuds ersättning för sexuella handlingar på nätet blir allt fler. Prostitutionen sjunker i åldrarna och idag finns sexualiserat våld i form av pornografi bara en knapptryckning bort för unga. Detta är ett stort samhällsproblem.

Det övergripande målet med vårt förebyggande arbete, som består av utbildning, påverkansarbete och forskning, är att motverka att unga tjejer hamnar i sexhandeln.

En illustration på temat förebyggande

Utbildning & påverkan

Talita föreläser för professionella inom olika myndigheter och organisationer. Vi bedriver även opinions- och påverkansarbete i syfte att förändra lagstiftning och få politiker att ta sitt ansvar.

Tillsammans med Allmänna Arvsfonden skapade och drev Talita ett projekt kallat Reality Check fram till 2021, för att främja ungas sexuella hälsa och förebygga sexualiserad exploatering och sexualiserat våld - ett initiativ med syfte att sprida kunskap om pornografi och dess skadeverkningar. Reality Check existerar fortfarande som en fristående plattform och erbjuder utbildningsmaterial och konkreta metodverktyg för skolor och andra verksamheter där vuxna möter barn och unga. Allt material utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål och nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor.

En kvinna står framför ett blädderblock

Forskning

En del av Talitas förebyggande arbete består av forskning. Genom forskning har vi som mål att öka kunskapen kring olika frågor som rör Talitas arbete samt förbättra och kvalitetssäkra Talitas olika insatser.

Genom åren har Talita som organisation sett en koppling mellan pornografi, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Ett flertal av våra klienter har hamnat i sexhandeln först via pornografi; andra har filmats i samband med sexköp för pornografiskt syfte; ytterligare andra har utsatts för människohandel och utnyttjats i porrindustrin. Ändå vet vi inte så mycket om porrindustrin här i Sverige eller om den över huvud tager existerar? Om så är fallet, vilka är då porrproducenterna och hur rekryterar de kvinnor? Dessa kunskapsluckor ledde till att vi genomförde den första undersökningen av den svenska porrindustrin som någonsin gjorts.

Woman leaning against a wall