Vilka vi är

Talita är en ideell organisation som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv.

Bild på Anna och Jossi

Talitas historia

Anna Sander hade mött prostitutionen i Amsterdams red light district, Josephine Appelqvist på Manillas gator i Filippinerna. Deras vägar korsades i Stockholm några år senare. Förenade i samma engagemang och hjärta för kvinnorna valde de att starta Talita.

Vi som driver föreningen Talita har sedan många år varit involverade i arbeten som syftat till att stödja och hjälpa kvinnor och barn som utnyttjats i prostitution. Under fyra år (1998-2002) arbetade vi tillsammans i ett uppsökande socialt arbete bland kvinnor i prostitution i Stockholm (Bussprojektet). Bussprojektet drevs av en kyrka. Genom detta arbete kom vi i kontakt med ett hundratal kvinnor som kämpade med missbruk och/eller prostitution.

Förutom det omedelbara stöd Bussprojektet kunde erbjuda i form av en mötesplats mitt i city varje fredagsnatt samt gemenskap, värme, mat och kläder hade vi även möjlighet att slussa personer med missbruksproblem till olika behandlingsalternativ. Den hjälp vi kunde erbjuda de kvinnor i prostitution som inte hade ett drogmissbruk var däremot mycket begränsad, eftersom det inte fanns något boende med rehabilitering/exitprogram att slussa till. Det var i syfte att bättre kunna stödja denna grupp som vi startade Talita år 2004.

Först år 2012 kunde vi öppna upp vårt första skyddade boende, Villa Talita. Dessförinnan hade vi tagit emot kvinnor för traumaterapi på Talita center och försökt ge så mycket stöd vi kunnat utifrån våra förutsättningar.

Idag har Talita två skyddade boenden med rehabilitering i Stockholm, samt driver liknande verksamheter i Mongoliet, Rumänien, Filippinerna och Kenya.

En illustration på temat Talita historia

Värdegrund

När vi startade verksamheten 2004 var det för att vi såg en utsatt grupp - kvinnor i prostitution - som samhället inte gjorde tillräckligt för att hjälpa. Eftersom vi själva är troende kristna var det naturligt för oss att låta organisationen vila på kristen grund.

Alla som vänder sig till oss har rätt att veta, att vårt helhetstänkande innebär att vi tror att människor inte bara har grundläggande behov av fysisk, materiell, psykologisk, social och intellektuell natur, utan även av andlig/existensiell natur. Inte minst de utländska kvinnorna som kommer till oss uttrycker att det betyder mycket för dem att vi har förståelse för deras världsbild och kan möta deras existensiella frågor. En överväldigande majoritet av dem kommer nämligen från samhällen och kulturer där tron på Guds existens är central.

Med kristen grund menar vi:

- Att varje människa är värd att älskas och bemötas med intresse, respekt, hänsyn och utan fördomar.
- Att varje människa har en fri vilja som måste värnas, lyssnas in och respekteras.
- Att varje människa är skapad med ett unikt syfte.

Vår värdegrund handlar om att sträcka sig ut till de medmänniskor som behöver det mest. Vi tror att det största problemet i världen idag är att vi människor älskar för lite och dömer för mycket. Enligt vår övertygelse är Guds kärlek ovillkorlig och vi försöker kommunicera den kärleken genom allt vi gör. Att skuldbelägga eller fördöma individer går helt och hållet emot våra värderingar.

Talita erbjuder rehabilitering för kvinnor som utnyttjats i sexhandeln. Vår metod innehåller inga religiösa inslag, men vi erbjuder frivilliga träffar med samtal om tro och bibelstudier.

Talita är inte knuten till någon kyrka och vi har en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Vi välkomnar alla som faller inom vår målgrupp, oavsett etnisk bakgrund, samhällsställning, religion, sexuell läggning eller politiska åsikter. Vår längtan är att skapa en trygg plats dit utsatta personer känner sig välkomna och där nytt hopp kan födas.

Vision & uppdrag

Nedan följer en kort sammanfattning av vår vision
och vårt uppdrag:

Vision

Talita betyder "liten flicka" och är hämtat från en berättelse i Bibeln där Jesus står vid en flickas dödsbädd och säger ”lilla flicka, jag säger dig, stå upp” (talita koum) och flickan reser sig upp.

Vår vision är att de kvinnor och flickor vi möter ska få resa sig upp till ett nytt liv. Talitas motto är att se hela kvinnan, hjälpa henne hela vägen, oavsett var i världen hon blivit utsatt och oavsett om någon betalar för platsen hos oss eller inte.

Uppdrag

- Människohandel är en nutida form av slaveri.
- Prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor/barn.
- Pornografi är dokumenterad prostitution.

Talitas uppdrag är att bekämpa sexhandeln i alla dess former genom att arbeta förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

Medarbetare

Talita är en liten organisation med fantastiska medarbetare. Dessa personer utgör den anställda personal vi har i Sverige samt de verksamhetschefer vi har utomlands.

Anna

Grundare, traumaterapeut och legitimerad apotekare med erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete och utbildningsverksamhet.

Josephine

Grundare, traumaterapeut och jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och med erfarenhet av arbete mot barnsexhandel.

Izabella

Ansvarig för boendet Lilla Talita. Leder även Talitas uppsökande verksamhet. Har egen erfarenhet av prostitution och har genomgått Talitas program.

Sofia

Administratör och ansvarig för planering med utslussade klienter. Har tidigare erfarenhet av klientarbete i Rumänien. Talar flytande rumänska.

Samuel

Visuell kommunikatör och webbansvarig. Praktisk allt-i-allo i våra boenden.

Ingela

Ansvarig för boendet Villa Talita. Tidigare lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med särskilt fokus på barn och familjer i utsatta situationer.

Chuna

Ansvarig för planering med programklienter samt grundare & verksamhetsansvarig för Talita Mongoliet. Utbildad traumaterapeut samt engelska- och rysklärare.

Meghan

Ledare för forskning och förebyggande arbete. Expert på pornografi samt initiativtagare till, och projektledare för, Reality Check.

Talita worldwide

Chichi

Verksamhetschef för Talita center i Cebu, Filippinerna

Florence

Verksamhetschef för Maisha Talita i Nairobi, Kenya

Laetitia

Verksamhetschef i vår partnerorganisation FREE, Bukarest Rumänien

Chuna

Verksamhetsanschef för Talita Asia, Ulaan Baatar, Mongoliet.